2020 ხელოვნებათმცოდნეობა

დოქტორანტი: ანა მაღლაკელძე
კოლოკვიუმის სათაური:  "მხატვარი კინოში, დიმიტრი ერისთავის მხატვრობა ფილმებისთვის:  "გიორგობისთვე", "იყო შაშვი მგალობელი","მთვარის ფავორიტები".
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი, მერაბ კოკოჩაშვილი. ასისტენტ პროფესორი, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი,  ლელა წიფურია
რეცენზენტი:  თამთა თურმანიძე. ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი აწსუ ასოც. პროფესორი
დრო/ადგილი: 2020 წლის 23 იანვარი, 17:00 სთ.,.თსუ მე-8 კორპ. 210 აუდიტ. 

დოქტორანტი: მარიამ ყაყიტაშვილი
სემინარი: „ჰიპერ-რეალიზმი და ტრანს-ესთეტიზმი ხელოვნებაში ჟან ბოდრიარის მიხედვით“
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. მაია ციციშვილი
რეცენზენტი: ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი თეო ჯალაღანია
დრო/ადგილი: 2020 წლის 9 იანვარი  17:00 სთ. თსუ მე-8 კორპ. 212 აუდიტორია. 
გამოქვეყნების თარიღი:2020-01-22 10:12:46