2020 ფილოლოგია (ქართველური ენათმეცნიერება)

დოქტორანტი: ლინდა გიორგაძე

სემინარის  სათაური:    მეტყველების   ნაწილების   რიგისა   და   რაოდენობის   ისტორიისათვის ანტიკურ-ბიზანტიურ და ძველ ქართულ წყაროებში

ხელმძღვანელები:  ემერიტუსი   პროფესორი   დამანა   მელიქიშვილი;

ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი ლია ქაროსანიძე

რეცენზენტი:  ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი ქეთევან დათუკიშვილი

ჩატარების დრო/ადგილი: 2020 წლის 27 ივლისი, 10:00 სთ. ზუმის პლატფორმადოქტორანტი: ნინო სხირტლაძე 
სემინარის სათაური:  ბგერათა კლასიფიკაციის ძირითადი პრინციპები ანტიკურ წყაროებსა და ქართული ენის გრამატიკაში
ხელმძღვანელ(ებ)ი: ემერიტუსი პროფესორი დამანა მელიქიშვილი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი ლია ქაროსანიძე
რეცენზენტი:  ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი ნელი მახარაძე
დრო/ადგილი: 2020 წლის 27 ივლისი, 10:00 სთ., Zoom-ის პლატფორმა

დოქტორანტი: ირმა გრიგალაშვილი
სემინარის სათაური: „ე- პრეფიქსიანი ფორმების სემანტიკური ანალიზი დიაქრონიული თვალსაზრისით“
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ლელა ციხელაშვილი
რეცენზენტი: ასოც. პროფ. კახა გაბუნია

გამოქვეყნების თარიღი:2020-07-20 15:24:09