2018 სემინარი ფილოლოგია (ფოკლორისტიკა)

დოქტორანტი: მარინე ტურაშვილი
სემინარი სათაური: „ქართული ხალხური ცხოველთა ზღაპრების ტიპოლოგიური ანალიზი“
ხელმძღვანელი: პროფ. ქეთევან სიხარულიძე
რეცენზენტი: ფილოლოგიის დოქტორი, მარინე ბაკურიძე
დრო/ადგილი: 2018 წლის 13 ივლისი, 12:00 სთ., 306 აუდიტ.

გამოქვეყნების თარიღი:2018-07-10 11:57:52