2020 ფილოლოგია (ქართ. ლიტ. ისტორია)

დოქტორანტი: დათო ნაჭყებია
სემინარის სათაური: სიმონ ბერეჟიანის ლირიკული მემკვიდრეობა"
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. რუსუდან ასათიანი
რეცენზენტი: ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, მაია ჯალიაშვილი
ჩატარების დრო/ ადგილი: 2020 წლის 27 ივლისი, 17:00 სთ.,ზუმის პლატფორმა    ZOOM ID 330 379 1948   


დოქტორანტი: თეკლე ცუცქირიძე  
სემინარი სათაური: პერსონაჟი როგორც ფსიქოტიპი შიო არაგვისპირელის შემოქმედებაში;
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. თამარ პაიჭაძე
რეცენზენტი: ფილოლოგიის დოქტორი ანა დოლიძე
ჩატარების დრო/ადგილი: 2020 წლის 27 ივლისი, 17:00 საათი, ზუმის პლატფორმა  ZOOM ID 330 379 1948   

 
დოქტორანტი: მაკა ტოკლიკიშვილი 
სემინარის სათაური: ნეორეალისტური ნაკადი და დავით კლდიაშვილის ლიტერატურული მემკვიდრეობა;
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. თამარ პაიჭაძე
რეცენზენტი: ფილოლოგიის დოქტორი სოფიკო ძნელაძე 
ჩატარების დრო/ადგილი: 2020 წლის 27 ივლისი, 17:00 საათი, ზუმის პლატფორმა   ZOOM ID 330 379 1948   

  
დოქტორანტი: გია არგანაშვილი
სემინარის  სათაური:   ლიტერატურული ტექსტის ავტორის ბიოგრაფია (დავით კლდიაშვილის მაგალითზე)
ხელმძღვანელი:  თამარ შარაბიძე  -  თსუ ასოცირებული პროფესორი
რეცენზენტი:  გოჩა კუჭუხიძე - ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი
ჩატარების დროადგილი: 2020 წლის 23 ივლისი, 17:00 სთ. ზუმის პლატფორმა ID - 3303791948;  კოდი - 014184  


დოქტორანტი: კოტე ლომიძე
სემინარის  სათაური: გერმანული ლიტერატურის რეცეფცია გალაკტიონის შემოქმედებაში
ხელმძღვანელი: პროფ. ელგუჯა ხინთიბიძე
რეცენზენტი: ფილოლოგიის დოქტორი ნათია სიხარულიძე
დრო/ადგილი: 2020 წლის 6 თებერვალი, 15:00 სთ,  თსუ  VIII კორპუსი, 107 აუდიტორია.

დოქტორანტი: თეკლა ცუცქირიძე
სემინარის სათაური: სიმბოლური პარადიგმების ინტერპრეტაციის მცდელობა კლასიკურიდან პოსტმოდერნისტულ ტექსტში (გივი მარგველაშვილის "მუცალის" მაგალითზე)
ხელმძღვანელი: პროფ. თამარ პაიჭაძე
რეცენზენტი: ფილოლოგიის დოქტორი, სოფიკო ძნელაძე
დრო/ადგილი: 2020 წლის 30 იანვარი, 15:30 სთ.,  თსუ I კორპ. 217 აუდიტ. 

დოქტორანტი: მაკა ტოკლიკიშვილი
სემინარის სათაური: გურამ რჩეულიშვილი- ავტორი - პერსონაჟი
ხემლძღვანელი: პროფ. თამარ პაიჭაძე
რეცენზენტი: ფილოლოგიის დოქტორი, ანა დოლიძე
დრო/ადგილი: 2020 წლის 30 იანვარი, 15:30 სთ.,  თსუ I კორპ. 217 აუდიტ. 

დოქტორანტი: ანა ახობაძე
სემინარის სათაური:  " ვაჟა - ფშაველა   მხატვრული   დისკურსის   შესახებ "
ხელმძღვანელი : ასოც. პროფ.   თამარ   შარაბიძე
რეცენზენტი: ფილოლოგიის დოქტორი,  ანა   დოლი ძე
დრო/ადგილი:  2020 წლის  30  იანვარი , 15:30  სთ. ,   თსუ  I  კორპ. 217  აუდიტ .  

დოქტორანტი: დავით ნაჭყებია
სემინარის  სათაური: აკა მორჩილაძის „ფრიდონიანი“
ხელმძღვანელი: პროფ. რუსუდან ნიშნიანიძე
რეცენზენტი: ფილოლოგიის დოქტორი სოფიკო ძნელაძე
დრო/ადგილი: 2020 წლის 30 იანვარი, 15:30, თსუ I კორპ. 217 აუდიტორია.

გამოქვეყნების თარიღი:2020-01-27 17:56:33