2020 ფილოლოგია (იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება)

დოქტორანტი: თინა ფარეულიძე
სემინარის სათაური - “ცენტრი-პერიფერიის" პრობლემა პოსტკომუნისტურ საქართველოში (საკითხის ისტორიოგრაფია პანკისის ხეობის მაგალითზე)”
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ჯონი კვიციანი
რეცენზენტი: ფილოლოგიის დოქტორი სარდიონ ზედელაშვილი
ჩატარების ადგილი/ დრო - 2020 წლის 24 ივლისი, 12:00 საათი, ზუმის პლატფორმა.

გამოქვეყნების თარიღი:2020-07-24 17:58:23