2019 ფილოლოგია - ლექსიკოგრაფია

დოქტორანტი: ელენე ხუსკივაძე
სემინარის სათაური: „სალექსიკონო სიტყვა-სტატიის სტრუქტურა: ბეჭდურიდან ონლაინ-ლექსიკონამდე“
ხელმძღვანელი: პროფესორი თინათინ მარგალიტაძე
რეცენზენტი: ფილოლოგიის დოქტორი გიორგი მელაძე
დრო/ადგილი: 2019 წლის 15 თებერვალი,  12.00 საათი, თსუ მე-5 კორპუსი, 214-ე აუდიტორია.

დოქტორანტი: ანა ხურცილავა
სემინარის სათაური: „ტერმინოლოგიური პოლიტიკა ენობრივი პოლიტიკის კონტექსტში: ბალტიისპირეთის ქვეყნების გამოცდილება.“
ხელმძღვანელი: პროფესორი თინათინ მარგალიტაძე
რეცენზენტი: ფილოლოგიის დოქტორი გიორგი მელაძე
დრო/ადგილი: 2019 წლის 15 თებერვალი,  12.30 საათი, თსუ მე-5 კორპუსი, 214-ე აუდიტორია.

დოქტორანტი: ია ორმოცაძე
სემინარის სათაური: „ლექსიკონის გამოყენების უნარ-ჩვევების განვითარება: სავარჯიშოების კონცეფცია ბეჭდური და ონლაინ გამოცემებისთვის“
ხელმძღვანელი: პროფესორი თინათინ მარგალიტაძე
რეცენზენტი: ფილოლოგიის დოქტორი გიორგი მელაძე
დრო/ადგილი: 2019 წლის 15 თებერვალი,  13.00 საათი, თსუ მე-5 კორპუსი, 214-ე აუდიტორია.

გამოქვეყნების თარიღი:2019-01-22 10:27:29