2020 ფილოლოგია (რომანული ფილოლოგია)

დოქტორანტი: გვანცა ზაკალაშვილი
სემინარი: „იტალიური ენა და რომანული ენები ანგლიციზმების პირისპირ“
ხელმძღვანელი: პროფესორი -ციური ახვლედიანი, პროფესორი-ქეთევან ჯაში
რეცენზენტი: ასოცირებული პროფესორი ნინო ცერცვაძე.
დრო/ადგილი: 2020 წლის 15 იანვარი, 14:00 სთ., თსუ მე-5 კორპ., 229 აუდ.
გამოქვეყნების თარიღი:2020-02-03 11:05:03