2018 ფილოლოგია- რომანული ფილოლოგია

დოქტორანტი: თამარ ღარიბაშვილი 
სემინარის სათაური: "კონოტაცია და დენოტაცია-კონცეფციათა განმარტება, ინტერპრეტაცია და მნიშვნელობა ფრანგ სემიოტიკოსებთან"
ხელმძღვანელი: პროფ. ქეთევან გაბუნია
რეცენზენტი: ემერიტუს-პროფ. ციური ახვლედიანი
დრო/ადგილი: 2018 წლის 14 თებერვალი, 14 საათი, მე V კორპუსი, 205 აუდიტ.

გამოქვეყნების თარიღი:2018-06-21 17:37:12