2020 ისტორია (საქართველოს ისტორია)

დოქტორანტი: ნინო თავართქილაძე
სემინარის სათაური: ფიზიკური ანთროპოლოგიის შესწავლის ისტორია საქართველოში
ხელმძღვანელი: პროფ. ლევან გორდეზიანი
რეცენზენტი: ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, ლიანა ბითაძე
ჩატარების ადგილი/დრო:  01/02/2020, 11:00 საათი. თსუ, 8 კორპ, აუდიტორია 116,
გამოქვეყნების თარიღი:2020-01-30 13:46:25