2019 ფილოლოგია (თეორიული და გამოყენებითი ენათმეცნიერება)

დოქტორანტი: ირაკლი სალია
სემინარი: საბრძოლო ლექსიკის დიაქრონიული ანალიზი ქართულ სალიტერატურო ენაში
ხელმძღვ.:  ასოცირ. პროფ. რუსუდან ასათიანი
რეცენზენტი: ფილოლოგიის დოქტორი ანა ჩუტკერაშვილი
დრო/ადგილი: თსუ, VIII კორპუსი, 225-ე აუდიტორია, 13:00 სთ.

დოქტორანტი: მარიამ მათიაშვილი
სემიანრის სათაური: გრამატიკალიზაციის პრაგმატიკული ასპექტები
ხელმძღვანელი: ეთერ სოსელია
რეცენზენტი: რუსუდან ასათიანი
ჩატარების დრო/ადგილი: პარასკევი, 19.07.2019, 11 საათი. მე-8 კორპუსი, 225.

დოქტორანტი: გვანცა მღვდელაძე
სემინარის სათაური: "ქართული საბანკო ტერმინოლოგია და გამოწვევები"
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. თინათინ ბოლქვაძე
ოპონენტი:ივანე ლეჟავა
ჩატარების დრო/ადგილი: 2019 წლის 23 ივლისი, 11:00 სთ., თსუ მე-8 კორპუსი, 225-ე აუდიტ.
გამოქვეყნების თარიღი:2019-05-07 15:46:53