2020 კულტურის კვლევები

ოქტორანტი: ანა ტივაძე
სემინარის სათაური: კულტურული ტრანსმისია უმცირესობებში (გერმანიაში მცხოვრები თურქების მაგალითზე)
ხელმძღვანელი: პროფესორი ნინო ჩიქოვანი
რეცენზენტი: თეა ქამუშაზე, ანთროპოლოგიის დოქტორი
დრო/ადგილი: 2020 წლის 27 ივლისი, 15.00 საათი, Zoom პლატფორმა (ID: 517 967 8754)

დოქტორანტი: მარიამ გოგოლაძე
სემინარის სათაური: ქართულ ენაში მომზადების ერთწლიანი პროგრამის განხორციელების ანალიზი
ხელმძღვანელი: კულტურის კვლევათა ინსტიტუტის პროფესორი, ნინო ჩიქოვანი 
რეცენზენტი: კულტურის კვლევათა აკადემიური დოქტორი, ირაკლი ჩხაიძე
დრო/ადგილი: 2020 წლის 27 ივლისი, 15:00 საათი. ZOOM-ის პლატფორმა ( ID: 517 967 8754)

დოქტორანტი: თამარ მელაძე
სემინარის სათაური: საქართველოსა და ირანს შორის არსებული საერთო სოციალურ-კულტურული მახასიათებლები (გოლი თარაყის ნოველებზე დაყრდნობით)
ხელმძღვანელი: პროფ. ნინო ჩიქოვანი
რეცენზენტი: ასოც. პროფ. ივანე წერეთელი
დრო/ადგილი: 02.06.2020, მე-2 კორპუსი, 15:00 საათი, ოთახი #164

დოქტორანტი: ნინო ვარდიძე 
სემინარის სათაური: მუსლიმი მესხების იდენტობა და მათი რეპატრიაციის პრობლემა საქართველოში
ხელმძღვანელი: პროფ. ნინო ჩიქოვანი
რეცენზენტი: ასოც. პროფ. თეიმურაზ გვიმრაძე
დრო/ადგილი: 02.06.2019, მე-2 კორპუსი, 15:00 საათი, ოთახი #164 
გამოქვეყნების თარიღი:2020-02-07 17:47:59