2018 ფილოლოგია (ქართველური ენათმეცნიერება)

დოქტორანტი: გიორგი ჯღარკავა
სადოქტორო პროგრამა: ქართული ფილოლოგია (ქართველური ენათმეცნიერება)
სემინარის სათაური: ენობრივი სტრატეგიები ქართულ პოლიტიკურ დისკურსში
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. მაია ლომია
რეცენზენტი: ასოც. პროფ. ინგა სანიკიძე
სემინარის ჩატარების დრო და ადგილი: 23.07.2018; 11:30 სთ. VIII კორპუსი, აუდიტორია 216
გამოქვეყნების თარიღი:2018-07-20 17:52:56