2018 ფილოლოგია- ინგლისური ფილოლოგია

დოქტორანტი: ლია რუხიაშვილი
სემინარის სათაური: თარგმნის ტექნიკა
ხელმძღვანელები: ასოც. პროფ. გიორგი ყუფარაძე; პროფ. ქეთევან ჯაში
რეცენზენტი: ფილოლოგიის დოქტორი ლოლიტა თაბუაშვილი  
დრო/ადგილი: 2018 წლის 31 მაისი, ხუთშაბათი, 12:00  საათი, მეხუთე  კორპ. 226  აუდიტ.

დოქტორანტი: თინათინ დადიანიძე
სემინარის სათაური: ენა და გენდერი
ხელმძღვანელი: პროფ. მანანა რუსიეშვილი
რეცენზენტი: ვალერია ფურცელაძე
დრო/ადგილი: 22.02. 2018, მეხუთე კორპუსი, 12  საათი, 226  აუდიტ.

დოქტორანტი: ნინო რახრახაძე
სადოქტორო პროგრამა: ფილოლოგია ( ინგლისური ფილოლოგია)
დოქტორანტის სემინარის სათაური: “ზოგი რამ სოციალური სემიოტიკის შესახებ“.
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ნინო დარასელია;                                             
რეცენზენტი: ფილოლოგიის დოქტორი ვალერია ფურცელაძე  
სემინარის ჩატარების დრო/ადგილი: 2018 წლის 28 მაისი, ხუთშაბათი, 13:00  საათი, მეხუთე  კორპ. 226  აუდიტორია.

დოქტორანტი: მარიამ ზედელაშვილი
სადოქტორო პროგრამა: ფილოლოგია ( ინგლისური ფილოლოგია)
დოქტორანტის სემინარის  სათაური: ‘,კონცეპტუალური მეტაფორის თეორია
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ნინო დარასელია
რეცენზენტი: ფილოლოგიის დოქტორი ვალერია ფურცელაძე   
სემინარის ჩატარების დრო/ადგილი: 2018 წლის 28 ივნისი, ხუთშაბათი, 13:00  საათი, თსუ მეხუთე  კორპ. 226  აუდიტორია.

დოქტორანტი - მარიკა კახნიაშვილი
სემინარის სათაური: “დაწყებით კლასებში მეორე ენის სწავლების პრობლემატიკა (თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენების მაგალითზე)”
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ირინა გველესიანი
რეცენზენტი: ინა ბარათაშვილი, გან. მეც. დოქტორი      
დრო/ადგილი: 2018 წლის 3 ივლისი, 12  სთ., თსუ მეხუთე კორპ.,  226 აუდიტორია.

დოქტორანტი: თათია სიბაშვილი
სემინარის სათაური: „მაძიებელი გმირის მითოლოგემა და მითოლოგიური სამყარო ნილ გეიმანის რომანში „ამერიკელი ღმერთები”
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფესორი დავით მაზიაშვილი
რეცენზენტი: ასისტენტ პროფესორი თამარ გელაშვილი
დრო/ადგილი: 2018 წლის, 5 ივლისი, 10:00  სთ., თსუ მე-5 კორპუსის საპროფესორო

დოქტორანტი: სალომე დავითულიანი 
სემინარის სათაური: „სამყაროს პოსტმოდერნისტული ისტორია ჯულიან ბარნსის რომანში „მსოფლიოს ისტორია 10 ½ კარად“
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფესორი დავით მაზიაშვილი
რეცენზენტი: ფილოლოგიის დოქტორი ილია პაჭკორია
დრო/ადგილი: 2018 წლის, 5 ივლისი, 10:00  სთ., თსუ მე-5 კორპუსის საპროფესორო

დოქტორანტი: ნინო კურატიშვილი
სემინარის სათაური: იუმორი ციხის არგოში
ხელმძღვანელი:  პროფ. მანანა რუსიეშვილი                                             
რეცენზენტი: ფილოლოგიის დოქტორი ილონა ქენქაძე  
დრო/ადგილი: 2018 წლის 12 ივლისი, ხუთშაბათი, 10:00  საათი, მეხუთე  კორპ. 226  აუდიტორია.

დოქტორანტი: სოფიკო გვრიტიშვილი
სემინარის  სათაური: კოგნიტიური ნეირომეცნიერება სამართლებრივ ასპექტში
ხელმძღვანელი:  პროფ. მანანა რუსიეშვილი
რეცენზენტი: ფილოლოგიის დოქტორი ნინო კვანტალიანი
დრო/ადგილი: 2018 წლის 12 ივლისი, ხუთშაბათი, 10:00  საათი, თსუ მეხუთე  კორპ. 226  აუდიტორია.

დოქტორანტი: ნათია ზარდიაშვილი
სემინარის  სათაური: ეთნოიუმორის სოციალური, კოგნიტიური და ლინგვისტური ასპექტები
ხელმძღვანელი:  პროფ. მანანა რუსიეშვილი
რეცენზენტი: ფილოლოგიის დოქტორი ილონა ქენქაძე
დრო/ადგილი: 2018 წლის 12 ივლისი, ხუთშაბათი, 10:00  საათი, თსუ მეხუთე  კორპ. 226  აუდიტორია.

დოქტორანტი: სოფიო თოთიბაძე
სემინარის  სათაური: სოციალური, ფსიქოლოგიური და ლინგვისტური თეორიები გენდერის შესახებ
ხელმძღვანელი:  ასოც. პროფ. რუსუდან დოლიძე
რეცენზენტი: ფილოლოგიის დოქტორი ვალერია ფურცელაძე
დრო/ადგილი: 2018 წლის 12 ივლისი, ხუთშაბათი, 10:00  საათი, თსუ მეხუთე  კორპ. 226  აუდიტორია.

გამოქვეყნების თარიღი:2018-06-21 17:28:34