2020 რუსეთისმცოდნეობა

დოქტორანტი: გიორგი რიკაძე
სემინარის სათაური:  რუსეთის გავლენა სამხრეთ კავკასიის სტაბილურობაზე
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფესორი დალი კანდელაკი
რეცენზენტი: საქართველოს სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის ასოც. პროფესორი, მიხეილ ბახტაძე
დრო/ადგილი: 2020 წლის  31 იანვარი, 12.00 სთ., თსუ პირველი კორპუსი, აუდ. # 08.

 

დოქტორანტი: ქეთინო დობაძიშვილი
სემინარის სათაური:  1989 წლის 9 აპრილი (პერიოდული მასალის მიხედვით)
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფესორი დალი კანდელაკი
რეცენზენტი: საქართველოს სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის ასოც. პროფესორი, მიხეილ ბახტაძე
დრო/ადგილი: 2020 წლის  31 იანვარი, 12.45 სთ., თსუ პირველი კორპუსი, აუდ. # 08.

გამოქვეყნების თარიღი:2020-01-27 17:51:15