2017 - სემინარები - ისტორია


დოქტორანტი: მარიამ გურგენიძე
სემინარის სათაური: "ინგლისში ეთნიკური იდენტობის და დანელთა ადაპტაციის საკითხისათვის"
ხელმძღვანელი: პროფ. მურმან პაპაშვილი
რეცენზენტი: ასისტ. პროფ. თეა წითლანაძე
დრო/ადგილი: 2017 წლის 14 დეკემბერი, 18:00 საათი, თსუ I კორპ. აუდიტ. 217

დოქტორანტი: მარიამ გურგენიძე
სემინარის სათაური: „ქალთა უფლებრივი მდგომარეობა ქართულ და ვიკინგთა საზოგადოებაში“
ხელმძღვანელი: პროფ. მურმან პაპაშვილი
რეცენზენტი: ასოც. პროფ. ია ხუბაშვილი
დრო/ადგილი: 2017 წლის 15 ივნისი, 17:00 სთ., I კორპ. 07 აუდიტ.
გამოქვეყნების თარიღი:2018-06-21 12:45:01