2020 ფილოლოგია (ფოლკლორისტიკა)

დოქტორანტი: სალომე სუხიაშვილი 
სემინარის სათაური: ჩეჩნური და ინგუშური ზღაპრები კომპარატივისტულ ჭრილში 
ხელმძღვანელი: თსუ-ის ასოც. პროფ. ხვთისო მამისიმედიშვილი
რეცენზენტი: ფილოლოგიის დოქტორი ელენე გოგიაშვილი
დრო/ადგილი: 2020 წლის 25 ივლისი, 10:00 სთ, Zoom-ის პლატფორმა:  ID 710-577-5686 

სემინარის სათაური: "ზეპირი ისტორიის" ისტორია
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ქეთევან სიხარულიძე
რეცენზეტი: ფილოლოგიის დოქტორი, მერი ხუხუნაიშვილი-წიკლაური
დრო/ადგილი: 2020 წლის 3 თებერვალი 15:30 სთ., თსუ I კორპუსი, აუდიტორია 201.

დოქტორანტი: სალომე სუხიაშვილი
სემინარის სათაური: აფხაზური და ქართული (მეგრული) საწესჩვეულებო პოეზია კომპარატივისტულ ჭრილში
ხელმძღვანელი: თსუ-ის ასოცირებული პროფესორი, ფილოლოგიის დოქტორი ხვთისო მამისიმედიშვილი
რეცენზენტი: ფილოლოგიის დოქტორი დალილა ბედიანიძე
დრო/ადგილი: 2020 წლის 3 თებერვალი, 14:00 სთ, თსუ I კორპუსი, 201-ე აუდიტორია

დოქტორანტი: თამარ ფიცხელაური
სემინარის სათაური: ფოლკლორული მოტივები ოსი მწერლების შემოქმედებაში
ხელმძღვანელი: თსუ-ის ასოცირებული პროფესორი, ფილოლოგიის დოქტორი ხვთისო მამისიმედიშვილი
რეცენზენტი: თსუ-ის ასოცირებული პროფესორი, ფილოლოგიის დოქტორი: ელენე გოგიაშვილი
დრო/ადგილი: 2020 წლის 3 თებერვალი, 15:00 სთ, თსუ I კორპუსი, 201-ე აუდიტორია

გამოქვეყნების თარიღი:2020-01-27 18:08:35