2020 ისტორია (კავკასიის ისტორია)

დოქტორანტი: თინა ფარეულიძე
სემინარის სათაური: “ნაციონალიზმი ისტორიულ-კულტურული განვითარების კონტექსტში”
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ჯონი კვიციანი
რეცენზენტი: ისტორიის მეცნ. დოქტორი, იური სულაბერიძე
დრო/ადგილი: 2020 წლის 6 თებერვალს, 12:00 სთ., თსუ არნ.ჩიქობავას კაბინეტ-მუზეუმი.
გამოქვეყნების თარიღი:2020-02-05 17:46:13