2020 ფილოლოგია (კლასიკური ფილ., ძველაღმ. ფილ.)

დოქტორანტი: ნინი  ქუთელია
სემინარის  სათაური: "გმირის კონცეფცია  თანამედროვე  ვიდეოთამაშებში"
ხელმძღვანელი: პროფ. რისმაგ გორდეზიანი
რეცენზენტი: პროფ. ქეთი  ნადარეიშვილი 
ჩატარების დრო/ადგილი: 2020 წლის 27 ივლისი, 16:00 სთ., ზუმის პლატფორმა 

დოქტორანტი: ნიკოლოზ შამუგია
სემინარის სათაური: "პოლ გოგენი და ანტიკური ხელოვნება"
ხელმძღვანელი: პროფ. რუსუდან ცანავა
რეცენზენტი: პროფ.  მანანა  ფხაკაძე
ჩატარების დრო/ადგილი: 2020 წლის 23 ივლისი, 15:00 სთ., ზუმის პლატფორმა 

დოქტორანტი: ლაშა ხართიშვილი
სემინარის  სათაური: მეფე შულგი და ქალღმერთი ინანა. საკრალური ქორწინება
ხელმძღვანელი: პროფ. ლევან გორდეზიანი
რეცენზენტი: ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი ნინო სამსონია 
დრო/ადგილი: 2020 წლის 8 თებერვალი, 12:00 სთ,  თსუ  VIII კორპუსი, 117 აუდიტორია.

დოქტორანტი: ნიკოლოზ შამუგია
სემინარის სათაური: მედეასა და თესევსის მითი ძველბერძნულ ხელოვნებასა და მწერლობაში
ხელმძღვანელი: პროფ. რუსუდან ცანავა
რეცენზენტი: ფილოლოგიის დოქტორი ლიკა გორდეზიანი
დრო/ადგილი: 2020 წლის 7 თებერვალი, 12:00 სთ, თსუ მერვე კორპუსი, აუდიტორია 221

დოქტორანტი: მარიკა ჭითანავა
სემინარის სათაური: "წმ. მარკოზ მახარებლის პირველშეწირულის ლიტურგიის ტერმინოლოგიური ანალიზი"
თემის ხელმძღვანელი: თინა დოლიძე, სრული პროფესორი
რეცენზენტი: მარიამ ნანობაშვილი, ასოც. პროფ.
დრო/ადგილი: 2020 წლის 15 იანვარი ,  კორპუსი VIII, აუდიტორია 221

გამოქვეყნების თარიღი:2020-01-24 11:29:37