2019 ანთროპოლოგია

დოქტორანტი: რუსუდან ასათიანი
სემინარის სათაური: „სოფლის ბიბლიოთეკების როლი თანამედროვე სოციო-კულტურულ პროცესებში“
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფესორი როზეტა გუჯეჯიანი
რეცენზენტი: პროფესორი ქეთევან ხუციშვილი
დრო/ადგილი: 2019 წლის 22 იანვარი,  14.00 საათი, თსუ მე-8 კორპუსი, 204-ე ოთახი.

დოქტორანტი: თამარ კიკაბიძე
სემინარის სათაური: „ქართული საარჩევნო სისტემა და ეთნიკურ უმცირესობათა პრობელემები“
ხელმძღვანელი:  ასოც. პროფესორი როზეტა გუჯეჯიანი
რეცენზენტი:  ანთროპოლოგიის დოქტორი თეა ქამუშაძე
დრო/ადგილი: 2019 წლის 22 იანვარი,  14.30 საათი, თსუ მე-8 კორპუსი, 204-ე ოთახი.

დოქტორანტი: თამარ კიკაბიძე
სემინარის სათაური: „ტრადიციისა და ნოვაციის ურთიერთმიმართება პანკისის ხეობაში"
ხელმძღვანელი:  ასოც. პროფესორი როზეტა გუჯეჯიანი
რეცენზენტი: პროფესორი ქეთევან ხუციშვილი
დრო/ადგილი: 2019 წლის 22 იანვარი,  15.00 საათი, თსუ მე-8 კორპუსი, 204-ე ოთახი.
გამოქვეყნების თარიღი:2019-01-16 18:41:32