2017 - სემინარები - ფილოსოფია

დოქტორანტი: ლაშა ხარაზი
სემინარის სათაური: „თარგმანის პოლიტიკურობა“
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ირაკლი ბრაჭული
რეცენზენტი:  პროფ. ვალერიან რამიშვილი
დრო/ადგილი: 2017 წლის 15 დეკემბერი 15 საათი, თსუ I I კორპუსი, ფილოსოფიის ს/ს ინსტიტუტი, 205 აუდიტ. 
გამოქვეყნების თარიღი:2018-06-21 12:45:32