2018 - სემინარები - რუსეთისმცოდნეობა

დოქტორანტი: თამთა ნათენაძე
სემინარის სათაური: ნაციონალიზმის პრობლემა საბჭოთა კავშირში
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. დალი კანდელაკი
რეცენზენტი: ასოც. პროფ. დიმიტრი შველიძე
დრო/ ადგილი:  2018 წლის  13 თებერვალი , 12:00 სთ, თსუ I კორპ. 217-ე აუდიტ.

დოქტორანტი: თამთა ნათენაძე
სემინარის სათაური: სირიის ომი და რუსეთის ინტერესები
ხელმძღვანელი: თსუ-ს ასოც. პროფესორი - დალი კანდელაკი
რეცენზენტი: თსუ-ს პროფესორი - თეიმურაზ პაპასქირი
დრო/ადგილი: 2018 წ. 12 ივლისი, 11:00 სთ. თსუ პირველი კორპუსი, აუდ. #021
გამოქვეყნების თარიღი:2018-06-21 17:41:36