2019 არქეოლოგია-პალეოანთროპოლოგია

დოქტორანტი: ანა თეთრუაშვილი
სემინარის სათაური : " „ტყავის დასამუშავებელი იარაღი - სახვრეტი“"
ხელმძღვანელი: პროფ. ვახტანგ ლიჩელი
რეცენზენტი: ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი გურამ გრიგოლია
სემინარის ჩატარების დრო/ადგილი: 2019 წლის 22 იანვარი, 12:30 სთ.  თსუ I კორპ.312 აუდიტორია

დოქტორანტი: დავით გაგოშიძე
სემინარის სათაური: "აღჯაყალა-გაგისციხე-ცურტავი?"
ხელმძღვანელი: პროფ. ვახტანგ ლიჩელი
რეცენზენტი: გიორგი ჭეიშვილი, ისტორიის დოქტორი, თსუ ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორი
დრო/ადგილი: 2019 წლის 23 თებერვალი, 16:00 სთ.  თსუ I კორპ.312 აუდიტ.

დოქტორანტი: გია ჩილინგარაშვილი
სემინარის სათაური: მარნეულის ველი, როგორც შულავერ - შომუთეფეს კულტურის გავრცელების მთავარი კერა (არქეოლოგიური დაზვერვები ქვემო ქართლის ვაკეზე)
ხელმძღვანელი: მარინე ფუთურიძე
რეცენზენტი: საქართველოს ეროვნული მუზეუმის მთავარი კურატორი მინდია ჯალაბაძე 
ჩატარების დრო/ადგილი: 2019 წლის 3 ივლისი 15:00 საათი, თსუ I კორპუსი. 312 აუდიტ.
გამოქვეყნების თარიღი:2019-01-22 11:01:51