2018 - სემინარები - ფილოსოფია

დოქტორანტი:  კონსტანტინე ვეკუა
კოლოქვიუმის სათაური:  ,,კოლექტიური ინტელექტის პოლიტიკური მნიშვნელობა“.
ხელმძღვანელი: პროფ. ვალერიან რამიშვილი
რეცენზენტი: ასოც.  პროფ.  მამუკა დოლიძე 
ადგილი/ დრო:    თსუ I I კორპუსი, ფილოსოფიის ს/ს ინსტიტუტი- 205  ოთახი,  22 თებერვალი, 11:00 საათი, 2018 წ.

გამოქვეყნების თარიღი:2018-06-21 17:40:12