2019 ფილოლოგია (ქართვ. ენათმეც.)

დოქტორანტი: ეკა მემარნიშვილი
სემინარის სათაური: ,,გუდამაყრული დიალექტი წითელსოფელში ჩასახლებულ მთიულების მეტყველებაში’’
ხელმძღვანელი- კახა გაბუნია
რეცენზენტი- ნინო შარაშენიძე
დრო/ადგილი: 11.02.2019, 17:00 სთ. VIII კორპ. ქართული ენის სს ინსტიტუტი

დოქტორანტი: ეკა მემარნიშვილი
სემინარის სათაური: ,,გუდამაყრული დიალექტი წითელსოფელში ჩასახლებულ მთიულების (გუდამაყრელების ) მეტყველებაში’’
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ.  კახა გაბუნია
რეცენზენტი: ასოც. პროფ. ნინო შარაშენიძე
დრო/ადგილი: 2019 წლის 28 თებერვალი, 14:00 სთ., თსუ, მე-8 კორპ., 217 აუდ.

დოქტორანტი: თამარ კოშორიძე
სემინარის სათაური: „აზროვნებისა და ფორმის ურთიერთმიმართება გრამატიკაში (პირის ნიშნების მაგალითზე)“
ხელმძღვანელი: ემერიტუს პროფ. დამანა მელიქიშვილი
რეცენზენტი: ასოც. პროფ. რუსუდან ზექალაშვილი
დრო/ადგილი: 2019 წლის 28 თებერვალს, 12:00 სთ., თსუ VIII კორპ., ოთახი # 216

დოქტორანტი: თამარ კოშორიძე
სემინარის სათაური: "რამდენიმე საკითხი მინოსური პერიოდის ფრესკული ფერწერიდან"
ხელმძღვანელი: ემერიტუსი პროფ. დამანა მელიქიშვილი
რეცენზენტი: ასოც. პროფ. რუსუდან ცანავა
ჩატარების დრო/ადგილი: 2019 წლის 22 ივლისი, 11:00 სთ., თსუ VIII კორპუსი, 217-ე აუდიტ.
გამოქვეყნების თარიღი:2019-02-07 11:20:26