2019 კულტურის კვლევები

დოქტორანტი: ირინე საგანელიძე
კოლოკვიუმის სათაური: მრავალეთნოსური თბილისის მულტიკულტურული ტრადიციები (კულტურული მოვლენები, ისტორიული პროცესები, საზოგადო მოღვაწეები)
ხელმძღვანელი: პროფესორი ნინო ჩიქოვანი
რეცენზენტი: პროფესორი გიორგი კალანდია
ჩატარების დრო/ადგილი: 2019 წლის 25 ივლისი, 11:00 სთ., კულტურის კვლევების სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი, თსუ II კორპუსი, ოთახი #164

დოქტორანტი: ანა ხვედელიანი
კოლოკვიუმის სათაური: სკოლის რეორგანიზაციის საკითხი და ნაციონალური იდენტობის ფორმირების იდეა 1918-1921 წლების საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ქეთევან კაკიტელაშვილი
რეცენზენტი: პროფესორი ოთარ ჯანელიძე
ჩატარების დრო/ადგილი: 2019 წლის 25 ივლისი, 14:00 სთ., კულტურის კვლევების სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი, თსუ II კორპუსი, ოთახი #164
გამოქვეყნების თარიღი:2019-07-16 16:31:53