2017 - კოლოკვიუმები - ფილოლოგია

დოქტორანტი: ლია რუხიაშვილი
კოლოკვიუმის სათაური: „იურიდიული  ლინგვისტიკა  როგორც  პროფესიული  კომუნიკაციის საშუალება“
ხელმძღვანელები:  ასოც. პროფ.  გიორგი ყუფარაძე,  ქეთევან ჯაში, 
რეცენზენტი: ინგა ტყემალაძე
დრო/ადგილი: 2017 წლის 20 ივნისი, 12:00 საათი; თსუ V კორპუსი, აუდიტ. 226

დოქტორანტი: თინათინ ბუბუტეიშვილი
კოლოკვიუმის სათაური: ,,კომპიუტერული ტერმინების წარმოქმნის მექანიზმები’’
ხელმძღვანელი: ასოც.პროფ. ნინო დარასელია, 
რეცენზენტი: ვალერია ფურცელაძე, ფილოლოგიის დოქტორი
დრო/ადგილი: 2017 წლის 27 ივნისი, 11:00 საათი; თსუ  V კორპუსი,  აუდიტ. 226

დოქტორანტი:   ნანა გაბადაძე
კოლოკვიუმის სათაური: „სამყაროს სურათის სტრუქტურირება მშობლიური და არამშობლიური ენები, თანხვედრა და განსხვავება (მსოფლხედვა ენობივ ერთეულებში)“
ხელმძღვანელი: პროფ. დავით გოცირიძე
რეცენზენტი: პროფ. მარინა ალექსიძე
ადგილი/დრო: 2017 წელი 26 ოქტომბერი, 13:00 საათი, თსუ VIII კორპ.,  231 აუდიტ. 
 
დოქტორანტი: მაკა თეთრაძე
კოლოკვიუმის სათაური: "მორფემათა მიჯნის ფონოტაქტიკა ლეზგიურში (1. თანხმოვანთკომპლექსების კლასიფიკაციისათვის)"
ხელმძღვანელი: პროფ. ცირა ბარამიძე, ვ. შენგელია
რეცენზენტი: ასოც. პროფ. რებვაზ აბაშია
დრო/ადგილი: 2017 წლის 8 თებერვალი, 14:00 სთ., კავკასიოლოგიის ს/ს ინსტიტუტი

დოქტორანტი: სალომე შავგულიძე
კოლოკვიუმის სათაური: „ფუნქციურზმნიანი შესიტყვებები გერმანულსა და ქართულ ენებში (ოფიციალური სტილის ტექსტების მასალაზე)“
ხელმძღვანელი: პროფ. ლალი ქეცბა-ხუნდაძე.
რეცენზენტი: ასოც. პროფ. მარინა ანდრაზაშვილი.
დრო/ადგილი: 2017 წლის 6 თებერვალი, 14.00 სთ., თსუ 5-ე კორპ. აუდიტ. N224
გამოქვეყნების თარიღი:2018-06-21 12:47:21