2019 არქეოლოგია-პალეონათროპოლოგია

დოქტორანტი: ზვიად შერაზადიშვილი
კოლოქვიუმის სათაური "სამხრეთ კავკასიის თრიალეთის კულტურის რაპირების წარმოშობის, ქრონოლოგიის და ფუნქციის განსაზღვრის ცდა"
ხელმძღვანელები: ასოც. პროფ. მარინე ფუთურიძე, საქართველოს ეროვნული მუზეუმი დოქ. გიორგი მინდიაშვილი
რეცენზენტი: დოქ. მინდია ჯალაბაძე, საქართველოს ეროვნული მუზეუმი
დრო/ადგილი:  2019 წლის 24 იანვარი, 12:00 სთ., არქეოლოგიის სს ინსტიტუტი

დოქტორანტი: სალომე ჯამბურია
კოლოკვიუმის სათაური:  აბრეშუმის გზების დეკონსტრუქცია შუა საუკუნეების საქართველოში
ხელმძღვანელი: პროფ. ვახტანგ ლიჩელი
კოლოკვიუმის რეცენზენტი: ასოც. პროფესორი ზვიად კვიციანი
დრო/ადგილი:  28 თებერვალი, 11:00 საათი, თსუ I კორპუსი, აუდიტორია N201

დოქტორანტი: ელიზბარ წკრიალაშვილი
კოლოკვიუმის სათაური: Homo neanderthalensis-ის საცხოვრებელი გარემოს საცდელი
პალეოეკოლოგიური მოდელირება ბიომებსა და კლიმატურ პირობებთან,
ინტერგლაციალურ პერიოდში
ხელმძღვანელი: ვახტანგ ლიჩელი
რეცენზენტი: ნინო ჯაყელი
დრო/ადგილი: 11:00 სთ. 28 თებერვალი, 2019/თსუ პირველი კორპ. აუდიტორია 201

დოქტორანტი: ნინო ოთხვანი
კოლოკვიუმის სათაური: ”ქვემო ქართლის მტკვარ-არაქსის კულტურის კერამიკის ტიპოლოგიისა და ქრონოლოგიის პრობლემები საყდრისის მაღაროსა და ბალიჭი-ძეძვების ნამოსახლარის მაგალითზე”  
ხელმძღვ.: ემერიტუსი პროფ. გ.გრიგოლია, დოქტ. ირ. ღამბაშიძე, პროფ. დოქტ. თ. შტოლნერი
რეცენზენტი: პროფ. გ. მინდიაშვილი
დრო/ადგილი: 2019 წლის 14 ივნისი, 11:00 სთ. თსუ I კორპუსი, 07 აუდიტ.
გამოქვეყნების თარიღი:2019-01-23 10:45:36