2020 თარგმანმცოდნეობა

დოქტორანტი: ციცინო ადამაშვილი. 
კოლოკვიუმი სათაური: „ პოეზია - მხატვრული ლიტერატურის განსაკუთრებული მოვლენა.“
ხელმძღვანელი: პროფესორი, აკადემიკოსი ინესა მერაბიშვილი.
რეცენზენტი: თარგმანმცოდნეობის კათედრის ასისტენტ პროფესორი, ფილოლოგიის დოქტორი ლელა ებრალიძე.
დრო/ადგილი:  10 თებერვალი, 15:00, უნივერსიტეტის IV კორპუსი, კათედრა.
გამოქვეყნების თარიღი:2020-02-10 15:05:53