2020 კულტურის კვლევები

დოქტორანტი: ანა ხვედელიანი
კოლოკვიუმის სათაური: განათლების პოლიტიკა და ეროვნული უმცირესობების უფლებების განსაზღვრა საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში (1918-1921)
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ქეთევან კაკიტელაშვილი
რეცენზენტი: პროფ. ოთარ ჯანელიძე
დრო/ადგილი: 02.06.2019, მე-2 კორპუსი, 15:00 საათი, ოთახი #164 
გამოქვეყნების თარიღი:2020-02-07 16:39:49