2019 ფილოლოგია (ქართ. ლიტ. ისტ.)

დოქტორანტი: ნინო თოდუა
კოლოკვიუმის სათაური: „დრამატურგები ძალადობის წინააღმდეგ - 9 პიესა vs ძალადობა“
ხელმძღვანელი: პროფ.  კახაბერ ლორია
რეცენზენტი: სოხუმის სახელ. უნივერსიტეტი ასოც. პროფ. ნანა კუცია
დრო/ადგილი: 2019 წლის 28 იანვარს, დღის 12:00 სთ., თსუ I კორპუსი, 216 აუდიტ. 

დოქტორანტი: ქეთევან სამადაშვილი
კოლოკვიუმი: „ლირიკული ლექსის გამომსახველობითი ნიშნებისათვის „ცისკრელთა“ შემოქმედებაში“
ხელმძღვანელი: asoc. პროფესორი თამარ პაიჭაძე
რეცენზენტი: ფილ.  დოქტორი, პროფესორი ნინო მინდიაშვილი
დრო/ადგილი: 2019 წლის 28 იანვარი, 12:00 სთ., თსუ I კორპუსი, 216 აუდიტ. 

დოქტორანტი: ეკა ორაგველიძე
კოლოკვიუმის სათაური: ,,ალეგორიული თხრობის შუასაუკუნეობრივი მოდელი დავით გურამიშვილის ,,დავითიანის" მიხედვით
ხელმძღვანელი: პროფესორი ნესტან სულავა
რეცენზენტი: ფილ. დოქტორი ირინა ჯავახაძე
დრო/ადგილი: 20.02.2019., 14:00 სთ., თსუ მე-8კორპ., 107 აუდიტ.

დოქტორანტი: მარიამ კვერღელიძე
კოლოკვიუმის სათაური: სიხარულის სიმბოლურ-ალეგორიული ასპექტები წმიდა გრიგოლ ხანძთელის მიხედვით
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ნესტან სულავა
ხელმძღვანელი: ფილოლოგიის დოქტორი, ირინა ჯავახაძე
დრო/ადგილი: 2019 წლის 26 მარტი, თსუ, VIII კორპ. ქართული ლიტერატურის სს ინსტიტუტი

დოქტორანტი: ქრისტინე კიკალიშვილი
კოლოკვიუმის სათაური: "ქართველ სიმბოლისტთა ესეისტური ნარატივი (ძირითადი პრობლემატიკა)"
ხელმძღვანელი: პროფესორი თამარ პაიჭაძე
რეცენზენტი: ფილოლოგიის დოქტორი ანა დოლიძე
დრო/ ადგილი: 2019 წ., 17 ივლისი, დღის 14:00 , თსუ, პირველი კორპუსი, 216 აუდიტორია

დოქტორანტი: ნათია გოგიშვილი
სადოქტორო პროგრამა: ქართული ფილოლოგია (ქვედარგი: ახალი ქართული ლიტერატურის ისტორია)
სემინარის სათაური: ნიკო ნიკოლაძის პუბლიცისტურ-კრიტიკული წერილები ქართულ ლიტერატურაზე ჟურნალ ,,კრებულში’’
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ლადო მინაშვილი
რეცენზენტი: მაგდა ჭიქაბერიძე
სემინარის ჩატარების დრო და ადგილი: 17.07.2019; 14 სთ. პირველი კორპუსი, აუდიტორია 203

დოქტორანტი: მარიამ კვერღელიძე;
კოლოკვიუმის თემა: სიმბოლურ-ალეგორიული გამოსახვისა და კვლევის მეთოდი („წმიდა გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებისთვის")
ხელმძღვანელი:  ასოც. პროფ. ნესტან სულავა
რეცენზენტი: ასოც. პროფ. ნანა გონჯილაშვილი
ჩატარების დრო/ადგილი: 2019 წლის  25 ივლისი, 14:00 სთ., თსუ, მე-8 კორპ. 107 აუდიტ.

დოქტორანტი: ნინო თოდუა
კოლოკვიუმის სათაური: „მსოფლიო ლიტერატურის კლასიკოსთა ნაწარმოებების ალუზია-რემინისცენციები ქართულ პოსტმოდერნისტულ დრამატურგიაში“
ხელმძღვანელი: თსუ პროფ. კახაბერ ლორია
რეცენზენტი: სოხუმის სახელ. უნივერსიტეტის ასოც. პროფ. ნანა კუცია
ჩატარების დრო/ადგილი: 2019 წლის 30 ივლისი, 10:00 სთ., თსუ II კორპ. 054-055 აუდიტ.

დოქტორანტი: ანა გოგილაშვილი
კოლოკვიუმის სათაური: "გურამ გეგეშიძის შემოქმედების ისტორიული პარადიგმა, მწერლის პოლიტიკური მრწამსი და მოქალაქეობრივი პოზიცია"
ხელმძღვანელი: თსუ პროფ. კახაბერ ლორია
რეცენზენტი: სოხუმის სახელ. უნივერსიტეტის ასოც. პროფ. ნინო მინდიაშვილი
ჩატარების დრო/ადგილი: 2019 წლის 30 ივლისი, 10:00 სთ., თსუ II კორპ. 054-055 აუდიტ.
გამოქვეყნების თარიღი:2019-01-23 10:50:25