2019 ფილოსოფია

დოქტორანტი: ეკა გამრეკელაშვილი
კოლოქვიუმის სათაური:  ,,ეჭვის გონივრულობა  და უეჭველობის პრობლემა: ვიტგენშტაინისეული ხედვა“
ხელმძღვანელი:  ასოც. პროფ. ნინო თომაშვილი
რეცენზენტი: პროფ. ვალერიან რამიშვილი
დრო/ადგილი:   2019 წლის 22 თებერვალი,  13:00 სთ., თსუ I კორპუსი, 212 უდიტ.

დოქტორანტი: ოთარ ჭულუხაძე
კოლოქვიუმი სათაური:  ,,ჰაიდეგერის თეზისი - ნიცშე როგორც უკანასკნელი მეტაფიზიკოსი“
ხელმძღვანელი:  პროფ. აკაკი ყულიჯანიშვილი
რეცენზენტი: ასოც. პროფ. მამია სურმავა
ჩატარების ადგილი/დრო:   თსუ I კორპუსი, 07 აუდიტორია, 2019 წლის 30 ივლისი 12:00 საათი.

დოქტორანტი: გიორგი გრიგოლაშვილი
კოლოქვიუმი სათაური:  ,,ძალაუფლების სოციალური ტრანსფორმაცია -  სამართლიანობის თეორიის მორალის და პოლიტიკის ფილოსოფიის განზომილება“
ხელმძღვანელი:  პროფ. დემურ ჯალაღონია
რეცენზენტი: ასოც. პროფ. ირაკლი ბრაჭული
ჩატარების ადგილი/დრო:   თსუ I კორპუსი, 07 აუდიტორია, 2019 წლის 30 ივლისი 12:00 საათი.

დოქტორანტი: ნიკოლოზ ცისკარიშვილი
კოლოქვიუმი სათაური:  ,,დროის ცნების ფარდობითობისა და აბსოლუტურობის საკითხი კლასიკურ ფიზიკასა და ახალი დროის ფილოსოფიაში’’
ხელმძღვანელი:  ასოც. პროფ. მამუკა დოლიძე
რეცენზენტი: ასოც. პროფ.  ნაპო კვარაცხელია
ჩატარების ადგილი/დრო:   თსუ I კორპუსი, 07 აუდიტორია, 2019 წლის 30 ივლისი 12:00 საათი.
გამოქვეყნების თარიღი:2019-02-20 11:03:38