2018 ფილოლოგია: ქართული ბიბლიის ფილოლოგია

დოქტორანტი:   სოფიო სარჯველაძე
კოლოკვიუმის სათაური:  ახალი მასალები ოთხთავის ქართული თარგმანის პროტოვულგატური  რედაქციისათვის.
ხელმძღვანელი: ემერიტუს-პროფ.  დამანა მელიქიშვილი
რეცენზენტი: პროფესორი  დარეჯან თვალთვაძე
დრო/ადგილი: 6.02.2018; 16:00 სთ. VIII კორპუსი, აუდიტ. N 217

დოქტორანტი: ნათია მიროტაძე
კოლოკვიუმის სათაური: პირველი მეფეთას მოკლე ტექსტი ქართულ ტრადიციაში
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ანა ხარანაული
რეცენზენტი: ნინო მელიქიშვილი
დრო/ადგილი: 23.07.2018; 11:00 სთ. VIII კორპუსი, 216 აუდიტ. 

გამოქვეყნების თარიღი:2018-06-21 17:16:21