2019 ფილოლოგია (ქართვ. ენათმეცნ.)

დოქტორანტი:  გიორგი  ჯღარკავა
კოლოკვიუმის სათაური: პირის დეიქსისთან დაკავშირებული საკითხები ქართველურ ენათა ანდაზებში (ქართული, მეგრული და ლაზური ემპირიული მასალის მიხედვით)
ხელმძღვანელი: ფილოლოგიის  დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი მაია ლომია
რეცენზენტი: ფილოლოგიის  დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი რევაზ აბაშია
დრო/ადგილი: 11.02.2019 წლის 11 თებერვალი, 15:00 საათი, თსუ VIII კორპუსი, აუდიტორია №216

დოქტორანტი: ზინა გაბიჩვაძე
კოლოქვიუმის სათაური: „მეღვინეობის ტერმინთა სტრუქტურულ-სემანტიკური ანალიზი“
ხელმძღვანელი:  ასოც. პროფ. კახა გაბუნია
რეზენზენტი: ასოც. პროფ. რუსუდან ზექალაშვილი
დრო/ადგილი:  2019 წლის  28  თებერვალი, 13:00 სთ., თსუ 8-2  კორპ. ქართული ენია სს ინსტიტუტი
გამოქვეყნების თარიღი:2019-02-05 10:41:34