2020 ფილოლოგია (ქართველური ენათმეცნიერება)

დოქტორანტი: თამარ კოშორიძე
კოლოკვიუმის სათაური:  "ლინგვისტური დაკვირვებები ძველბერძნულ და ქართულ პერფექტსა და მედიუმზე"
ხელმძღვანელი - ემერიტუს პროფესორი დამანა მელიქიშვილი 
რეცენზენტი - ასისტენტ პროფესორი თამარ აფციაური.
ჩატარების დრო/ადგილი:  2020 წლის 27 ივლისი, 10:00 საათი, ზუმის პლატფორმაში.

დოქტორანტი: ნინო ცომაია
კოლოკვიუმის სათაური: ქართული წარმოშობის ჟარგონული და სასაუბრო ლექსიკა პერსონაჟთა მეტყველებაში (თანამედროვე ქართველ მწერალთა ენის მიხედვით)
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. რუსუდან ზექალაშვილი
რეცენზენტი: ასოც. პროფ. ნინო შარაშენიძე
ჩატარების დრო /ადგილი: 2020 წლის 27 ივლისი, 10 სთ., ზუმის პლატფორმა.
გამოქვეყნების თარიღი:2020-07-17 11:02:18