2018 - კოლოკვიუმები - რუსეთისმცოდნეობა

დოქტორანტი: სანდრო სონღულაშვილი
დოქტორანტის კოლოქვიუმის სათაური: რუსული პარტიული სისტემა პოსტსაბჭოთა პერიოდში
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. დალი კანდელაკი
რეცენზენტი: სალომე დუნდუა
დრო/ ადგილი:  2018 წლის  13 თებერვალი , 12:30 სთ, თსუ I კორპ. 217-ე აუდიტ.
გამოქვეყნების თარიღი:2018-06-21 17:42:01