2019 ფილოლოგია - იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება

დოქტორანტი: თეა გიგიტაშვილი
კოლოკვიუმის სათაური: „აფხაზური დამწერლობა და მისი გავლენა აფხაზური ენის ფუნქციონირებაზე“
ხელმძღვანელი: პროფესორი  ცირა ბარამიძე
რეცენზენტი: ასოცირებული პროფესორი რევაზ აბაშია
დრო/ადგილი: 2019 წლის 16 ივლისი,  13:00 სთ., არნ. ჩიქობავას კაბინეტ-მუზეუმი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N 19 
გამოქვეყნების თარიღი:2019-07-15 12:55:23