2018 ფილოლოგია - ქართველური ენათმეცნიერება

დოქტორანტი: ნათია კენჭიაშვილი
კოლოკვიუმის სათაური: "ქართული საჯარო მჭევრმეტყველების სტილისტიკა: შედარება და მისი გამოხატვის ენობრივი საშუალებები".
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფესორი თინათინ ბოლქვაძე
რეცენზენტი: ეთერ სოსელია
დრო/ადგილი: 13.02.2018, პირველი კორპუსი, 14 საათი, 201ა აუდიტ.

დოქტორანტი: ნინო ჭიჭიკოშვილი
კოლოკვიუმის სათაური: "დიათეზისა" და "გვარის" ურთიერთმიმართების ისტორიისათვის (მეთოდოლოგიური პრობლემები)
ხელმძღვანელი: ემერიტუს-პროფ. დამანა მელიქიშვილი
რეცენზენტი: დოქტორი ლია ქაროსანიძე
დრო/ადგილი: 2018 წლის 19 ივლისი, 10:30 სთ., თსუ, VIII კორპ. ქართულის ენის სს ინსტიტუტი

დოქტორანტი: გიორგი ჯღარკავა
კოლოკვიუმის სათაური: ენობრივი სტრატეგიები ქართულ პოლიტიკურ დისკურსში
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. მაია ლომია
რეცენზენტი: ასოც. პროფ. ინგა სანიკიძე
დრო/ადგილი: 23.07.2018; 11:30 სთ. VIII კორპუსი, აუდიტორია 216
გამოქვეყნების თარიღი:2018-06-21 17:15:11