2018 ფილოლოგია -ინგლისური ფილოლოგია

დოქტორანტი: ლია რუხიაშვილი
კოლოკვიუმის სათაური: საოჯახო სამართლის სფეროში იურიდიული საქმიანობის ლინგვისტური და სოციოლინგვისტური  თავისებურებები."
ხელმძღვანელები: ასოც. პროფ. გიორგი ყუფარაძე; პროფ. ქეთევან ჯაში
რეცენზენტი: ფილოლოგიის დოქტორი ინგა ტყემალაძე 
დრო/ადგილი: 2018 წლის 31 მაისი, ხუთშაბათი, 12:00  საათი, თსუ V  კორპ. 226  აუდიტ.

დოქტორანტი: მარიკა კახნიაშვილი
კოლოქვიუმის სათაური: აბრევიატურების თარგმნის პრობლემატიკა (სამხედრო ტერმინოლოგიის მაგალითზე).
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ირინა გველესიანი
რეცენზენტი: ნინო ჯოჯუა , ფილოლოგიის დოქტორი
დრო და ადგილი - 2018 წლის 22 თებერვალი, 11  სთ., V კორპ.,  226 აუდიტ.

დოქტორანტი: მარინე მჭედლიშვილი
კოლოკვიუმის სათაური: ვირტუალური სივრცის ნეოლოგიზმები ინგლისურ ენაში და მათი ქართულში ტრანსპოზიციის საკითხი
ხელმძღვანელი: პროფ. მანანა რუსიეშვილი
რეცენზენტი: თამარ ნაჭყებია
დრო/ადგილი: 22.02. 2018, მეხუთე კორპუსი, 12:00  საათი, 226  აუდიტ.

დოქტორანტი: ფარზინ ღობადიღადიკოლაეი
კოლოქვიუმის სათაური: ინდოევროპული ძირების მქონე სიტყვების სემანტიკური ცვლილებების მექანიზმები ( ინგლისური, სპარსული და რუსული ენების მასალაზე). 
ხელმძღვანელი: პროფ. მანანა რუსიეშვილი
რეცენზენტი: ნინო ჯოჯუა , ფილოლოგიის დოქტორი
დრო/ადგილი - 2018 წლის 15 თებერვალი, 11  სთ., V კორპ.,  226 აუდიტ.

დოქტორანტი: ნათია ზოიძე 
კოლკვიუმის სათაური: „გაუქმებული დრო და  სიუჟეტი ვირჯინია ვულფის რომანში „იაკობის ოთახი“
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფესორი დავით მაზიაშვილი
რეცენზენტი: ფილოლოგიის დოქტორი ქეთევან გრძელიძე
დრო/ადგილი: 2018 წლის, 5 ივლისი, 10:00  სთ., თსუ მე-5 კორპუსის საპროფესორო

დოქტორანტი: ანა მაკალათია
კოლოკვიუმის სათაური: ,,ლორენსის მსოფხედველობის  ამსახველი სიმბოლიკა რომანში ლედი ჩეტერლის საყვარელი
ხელმძღვანელი პროფ. მანანა გელაშვილი
რეცენზენტი: ფილოლოგიის დოქტორი ქეთევან გრძელიძე
დრო/ადგილი: 2018 წლის, 5 ივლისი, 10:00  სთ., თსუ მე-5 კორპუსის საპროფესორო

დოქტორანტი: ლილიანა გოგიჩაიშვილი
კოლოკვიუმის სათაური:  ,,ჯონ დონის სატრფიალო ლირიკის რამოდენიმე ნიმუშის ანალიზი"
ხელმძღვანელი პროფ. თემურ კობახიძე
რეცენზენტი:  ფილოლოგიის დოქტორი ილია პაჭკორია
დრო/ადგილი: 2018 წლის, 5 ივლისი, 10:00  სთ., თსუ მე-5 კორპუსის საპროფესორო

დოქტორანტი: მაია ტურიაშვილი
კოლოკვიუმის სათაური: "ბრიტანულ-ამერიკული ნასესხობები თანამედროვე ქართულ მედიაში"
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. გიორგი ყუფარაძე                                             
რეცენზენტი: ფილოლოგიის დოქტორი მარიამ ნებიერიძე  
დრო/ადგილი: 2018 წლის13 მაისი, პარასკევი, 10:00  საათი, მეხუთე  კორპ. 226  აუდიტორია.

დოქტორანტი: თეონა სამხარაძე
კოლოკვიუმის  სათაური: „ხის სიმბოლოს სემანტიკური ანალიზი გერმანიკულ და ქართველურ მითოლოგიაშ“ი
ხელმძღვანელი:  პროფ. მანანა რუსიეშვილი
რეცენზენტი: ფილოლოგიის დოქტორი ვალერია ფურცელაძე   
დრო/ადგილი: 2018 წლის 28 ივნისი, ხუ2018 წლის 13 ივლისი, პარასკევი, 10: 00, თსუ მეხუთე  კორპ. 226 აუდიტორია.

დოქტორანტი: ხატია ნამიჭეიშვილი
კოლოკვიუმის  სათაური: „სურათხატოვანი მეტაფორა სოციალურ ქსელში“
ხელმძღვანელი:  პროფ. მანანა რუსიეშვილი
რეცენზენტი: ფილოლოგიის დოქტორი ვალერია ფურცელაძე   
დრო/ადგილი: 2018 წლის 13 ივლისი, პარასეკვი, 10:00  საათი, თსუ მეხუთე  კორპ. 226  აუდიტორია.

დოქტორანტი: თინათინ დადიანიძე
კოლოკვიუმის  სათაური: „ტრანსგენდერ ქალთა მეტყველების თავისებურებები ინგლისურ და ქართულ ენებში“
ხელმძღვანელი:  პროფ. მანანა რუსიეშვილი
რეცენზენტი: ფილოლოგიის დოქტორი ვალერია ფურცელაძე   
დრო/ადგილი: 2018 წლის 13 ივლისი, პარასეკვი, 10:00  საათი, თსუ მეხუთე  კორპ. 226  აუდიტორია.
გამოქვეყნების თარიღი:2018-06-21 17:04:26