2018 ფილოლოგია -კლასიკური ფილოლოგია

დოქტორანტი: გეორგია დიმოპულუ
კოლოკვიუმის სათაური: აგამემნონი ლირიკულ პოექზიაში
ხელმძღვანელი: რისმაგ გორდეზიანი
რეცენზენტი: ნანა ტონია
დრო/ადგილი: 2018 წელი 14 დეკემბერი, 16:00 სთ., თსუ VIII კორპ. 221 აუდიტ.

დოქტორანტი: გეორგია დიმოპულუ
კოლოკვიუმის სათაური: " აგამემნონის სახე ჰომეროსის შემდგომ ეპიკურ ტრადიციაში და ჰესიოდესთან"
ხელმძღვანელი: პროფ. რისმაგ გორდეზიანი
რეცენზენტი: ასოც. პროფ. ზაზა ხინთიბიძე
დრო/ადგილი: 2018 წლის 1 ივნისი, 12:00 საათი,
თსუ VIII  კორპ., კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის სს ინსტიტუტი

დოქტორანტი: ევგენია კოტანიდის
კოლოკვიუმის სათაური:   "გაუცხოება როგორც სულიერი აშლილობის თანმდევი ატრიბუტი XIX-XX საუკუნეების ბერძნულ მოთხრობებში"
ხელმძღვანელი: მედეა აბულაშვილი
რეცენზენტი: მაკა ქამუშაძე
დრო/ადგილი: 2018 წლის 16 თებერვალი , 13:00 სთ., თსუ 8 კორპ., ახალბერძნული ფილოლოგიის კათედრა

გამოქვეყნების თარიღი:2018-06-21 17:03:06