2020 ფილოლოგია (ფოლკლორრისტიკა)

დოქტორანტი: მარი ტურაშვილი
კოლოკვიუმის სათაური: "ზეპირი ისტორიის" ისტორია
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ქეთევან სიხარულიძე
რეცენზენტი: მერი ხუხუნაიშვილი-წიკლაური, ფილოლოგიის მეცნ. დოქტორი
ჩატარების დრო/ ადგილი: 2020 წლის 25 ივლისი, 10: სტ., ზუმის პლატფორმა

გამოქვეყნების თარიღი:2020-07-23 18:31:03