2018 ფილოლოგია - რომანული ფილოლოგია

დოქტორანტი: მარინა კურატაშვილი
კოლოკვიუმის სათაური: "ფსიქოემოციურ ფრაზეოლოგიურ ერთეულთა ნაციონალურ-კულტურული თავისებურებანი რომანულ და ქართულ ენებში" 
ხელძღვანელი: ემერიტუს-პროფ. ციური ახვლედიანი
რეცენზენტი: ფილოლოგიის დოქტორი, ასოც. პროფ. ნინო სანაია
დრო/ადგილი: 2018 წლის 20 ივნისს, 13.30 სთ-ზე, თსუ V კორპ. 229 აუდიტ.

დოქტორანტი: თამარ ღარიბაშვილი
კოლოკვიუმის სათაური: ახალი ტექნოლოგიების შესახებ არსებული ტერმინების ფორმირების ძირითადი ტენდენციები
ხელმძღვანელი: პროფესორი ქეთევან გაბუნია
რეცენზენტი: პროფესორ-ემერიტუსი ციური ახვლედიანი
დრო/ადგილი: 2018 წლის 29 ივნისი, 14 საათი, მე V კორპუსი, აუდიტორია 205.

კოლოკვიუმი 1
დოქტორანტი: მაია ჯიჯავა
კოლოკვიუმის სათაური: იტალიელი მისიონერების სოციო-კულტურული და ლინგვისტური გავლენები XVII საუკუნის საქართველოში;
ხელმძღვანელი: ციური ახვლედიანი - ემერიტუს პროფესორი;
რეცენზენტი: ნინო ჭრიკიშვილი - ასისტენტ პროფესორი;
დრო/ადგილი: 2018 წლის 20 ივლისი, 15:00  საათი. 5 კორპ. რომანული ფილოლოგიის კათედრა 

კოლოკვიუმი 2
დოქტორანტი: მაია ჯიჯავა
კოლოკვიუმის სათაური: ტურისტული კომუნიკაცია;
ხელმძღვანელი: ციური ახვლედიანი - ემერიტუს პროფესორი;
რეცენზენტი: ნინო ჭრიკიშვილი - ასისტენტ პროფესორი;
დრო/ადგილი: 2018 წლის 20 ივლისი, 15  საათი. 5 კორპ. რომანული ფილოლოგიის კათედრა 
გამოქვეყნების თარიღი:2018-06-21 17:02:58