2018 კოლოკვიუმი ფილოსოფია

დოქტორანტი: სოფიო ორმოცაძე
კოლოქვიუმი სათაური:  ,,ბერტრან რასელი: რეალობა და ენა, სიტყვის მნიშვნელობა“
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. მამუკა დოლიძე
რეცენზენტი: ასოც. პროფ. ნინო თომაშვილი
დრო/ადგილი:  20.07.2018 10:00 სთ.,  თსუ I კორპ., 07 აუდიტ.
გამოქვეყნების თარიღი:2018-07-17 17:39:44