2018 - კოლოკვიუმები - არქეოლოგია-პალეოანთროპოლოგია

დოქტორანტი:  თეა შელია
კოლოკვიუმის სათაური: “დმანისის ქვედა პალეოლითური ძეგლის უბანი M5-ის არქეოლოგია"
ხელმძღვანელები: პროფ. დავით ლორთქიფანიძე და ვახტანგ ლიჩელი
რეცენზენტი: ისტ. მეცნ. დოქტორი გურამ გრიგოლია
დრო/ადგილი: 2018 წლის  17 თებერვალი, 13:00 სთ., თსუ I  კორპ., 219 აუდიტ.

დოქტორანტი: დავით ნასყიდაშვილი
კოლოქვიუმის თემა:  „ქალაქ ფაზისის ისტორიული წყაროების ანალიზი“
ხელმძღვანელი: პროფ. ვახტანგ ლიჩელი
კოლოქვიუმის რეცენზენტი: ისტ. მეცნ. დოქტორი გურამ გრიგოლია 
დრო/ადგილი: 2018 წლის 17 თებერვალი, 13:00 სთ.,  თსუ I კორპ. 219 აუდიტ.

დოქტორანტი: გვანცა ვაჩაძე
კოლოქვიუმის სათაური - კოლხეთსა და გეომეტრიული ხანის საბერძნეთში გავრცელებული ბრინჯაოს ზოომორფული ფიგურები
ხელმძღვანელი: პროფ. ბახტანგ ლიჩელი
რეცენზენტი - რევაზ პაპუაშვილი ისტ. მეცნ. დოქტორი
დრო/ადგილი - 2018 წლის 17 თებერვალი, 12:30 სთ., I კორპ.,  219 აუდიტ.

დოქტორანტი: ანა თეთრუაშვილი
კოლოქვიუმის სათაური : "ინტერდისციპლინური მეთოდი-ტრასოლოგია (შესწავლის ისტორია, მეთოდოლოგია, საკვლევი ობიექტი)"
ხელმძღვანელი: პროფ. ვახტანგ ლიჩელი,  თანახ. ისტ. მეცნ. კანდიდ. ქეთევან ესაკია.
რეცენზენტი: ისტ. მეცნ. დოქტორი გურამ გრიგოლია
დრო/ადგილი: 2018 წლის 17 იანვარი, 13:00 სთ.  თსუ Iკორპ. 218 აუდიტ.

დოქტორანტი: ანა თეთრუაშვილი
კოლოქვიუმის სათაური : "ნამგლის ჩასართები გრაკლიანი გორიდან"
ხელმძღვანელი: პროფ. ვახტანგ ლიჩელი, თანახელმძღვანელი ისტ. მეცნ. კანდიდატი ქეთევან ესაკია.
რეცენზენტი: ისტ. მეცნ. დოქტორი გურამ გრიგოლია
დრო/ადგილი: 2018 წლის 21 ივლისი, 17:00 სთ.  თსუ I კორპ. 206 აუდიტ.

დოქტორანტი:  სალომე ჯამბურია
კოლოკვიუმის სათაური: აბრეშუმის გზის მონაცემები ანტიკური ხანის კავკასიაში
ხელმძღვანელი: პროფ. ვახტანგ ლიჩელი
რეცენზენტი: ასოც. პროფესორი ემზარ კახიძე
დრო/ადგილი: 2018 წლის  26 ივლისი 16:00 სთ., თსუ I  კორპ., 214 აუდიტ.

გამოქვეყნების თარიღი:2018-06-21 17:39:42