2019 ევროპილი ლიტერატურა

დოქტორანტი: თინათის ძოძუაშვილი
კოლოკვიუმის სათაური: ,,ქალთა სახეები ნატურალისტურ ტექსტებში (მაგდანა, ნანა, ესპინა) და ეკატერინე გაბაშვილის ნატურალისტური მოტივები"
ხელმძღვანელი: ასისტენტ-პროფესორი ნინო ქავთარაძე.
რეცენზენტი: ასისტენტ-პროფესორი სალომე კენჭოშვილი
დრო/ადგილი: 06.08.2019, 14:00 სთ., თსუ მე-5 კორპუსის 229 აუდიტორია
გამოქვეყნების თარიღი:2019-08-06 14:34:12