2018 კოლოკვიუმი ფილოლოგია (ფოლკლორისტიკა)

დოქტორანტი: ხატია ნებულიშვილი
კოლოკვიუმის სათაური: საგმირო ეპოსის წარმოშობის საკითხი
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ქეთევან სიხარულიძე
რეცენზენტი: ასის. პროფ. - ელენე გოგიაშვილი
დრო/ადგილი: 28.06.2018, 14:00 სთ., თსუ I კორპუსი
გამოქვეყნების თარიღი:2018-06-28 17:17:10