2019 ფილოლოგია (სლავური ფილოლოგია)

დოქტორანტი: ნინო ვარშანიძე
კოლოკვიუმის სათაური: „სიტყვა გლობალიზაციის ეპოქაში“
ხელმძღვანელი: დავით გოცირიძე
რეცენზენტი: ასოც. პროფ. ნატა ბასილაია
დრო/ადგილი: 01.03.2019, 13:00 სთ., თსუ VIII კორპ.  სლავისტიკის სს ინსტიტუტი

დოქტორანტი: ნინო ჟვანია
კოლოქვიუმის სათაური: ფუტურისტული დრამატურგიის ენობრივი საშუალებები
ხელმძღვანელი: პროფ. მარიამ ფილინა
რეზენზენტი: ასოც.  პროფ. მაია თუხარელია
დრო/ადგილი: 2019 წლის 27 თებერვალი, 16:00 სთ., თსუ 8-ე კორპ. სლავური ფილოლოგიის კათედრა
გამოქვეყნების თარიღი:2018-06-25 10:21:34