2020 ფილოლოგია (არაბული ფილოლოგია)

დოქტორანტი: ირინა გიორგაძე
კოლოკვიუმის სათაური: „პოსტკოლონიური ფემინისტური თეორიები და ქალის სახე ზაქარია თამირის შემოქმედებაში
ხელმძღვანელი: პროფ. დარეჯან გარდვაძე
რეცენზენტი:  ფილ. დოქტორი ნინო დოლიძე
დრო/ადგილი: 2020 წლის 10 თებერვალი, 14:00 სთ.,  თსუ მე-5 კორპ. 110-ე აუდიტ.  (არაბისტიკის კათედრა)

დოქტორანტი: თეონა სუხიაშვილი
კოლოქვიუმის სათაური: ,,მუსა ყურანში"
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. გიორგი ლობჟანიძე
რეცენზენტი: ასოც. პროფ. მარიამ ნანობაშვილი
დრო/ ადგილი:  2020 წლის 10 თებერვალი, 14:00  სთ. მე-5 კორპუსი, აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი.

გამოქვეყნების თარიღი:2020-02-04 16:02:08