2017 - კოლოკვიუმები - ხელოვნებათმცოდნეობა

დოქტორანტი: ნანა მეფარიშვილი
კოლოქვიუმის სათაური:" კულტურული მემკვიდრეობის მენეჯმენტი ღია ცის ქვეშ მუზეუმებში (თბილისის მუზეუმის მაგალითზე)"
ხელმღვანელი: ასოც. პროფ. ირინა კოშორიძე 
რეცენზენტი: სამსონ ლეჟავა 
დრო/ადგილი: 2017 წლის 6 დეკემბერი, 16:30 საათი, VIII კორპუსი, აუდიტ. 210.

დოქტორანტი: ნინო მაჭარაშვილი 
კოლოქვიუმის სათაური: ,,ციფრული რევოლუციის გავლენა თანამედროვე ხელოვნებაზე"
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. მაია ციციშვილი 
რეცენზენტი: ქეთი შავგულიძე
დრო/ადგილი:  2017 წლის 15 ივნისი, 16:00 სთ, თსუ მე–8 კორპუსი, აუდიტორია 215


გამოქვეყნების თარიღი:2018-06-21 12:47:50