შინაგან დაავადებათა პროპედევტიკისა და ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის კათედრა

წინამძღვრიშვილი ბეჟანი სრული პროფესორი
რუსუდან გვენეტაძე  ასოცირებული პროფესორი (ლაბორატორიული მედიცინის მიმართულებით)
მაია ბიწკინაშვილი  ასოცირებული პროფესორი
ნინა მამამთავრიშვილი ასოცირებული პროფესორი
რუსუდან აბაშიძე ასისტენტ-პროფესორი
გიორგი საათაშვილი ასისტენტ-პროფესორი
გამოქვეყნების თარიღი:2017-12-19 12:01:29