ფარმაკოლოგიის კათედრა

თამარ კეზელი სრული პროფესორი
გულნარა ტაბიძე ასოცირებული პროფესორი
მედეა კოპალიანი ასოცირებული პროფესორი
მარიამ ჭიპაშვილი  ასისტენტ-პროფესორი

გამოქვეყნების თარიღი:2017-12-19 12:11:21